Πρόγραμμα ΄΄ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ΄΄

1.ΓΕΝΙΚΑ

Το Πρόγραμμα ΄΄ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ΄΄ είναι ένα συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα που παρέχει κίνητρα στους πολίτες προκειμένου να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού τους, εξοικονομώντας χρήματα και ενέργεια και αυξάνοντας την αξία του.

Συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα προβλέπει την επιδότηση παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας για νομίμως υφιστάμενα κτίρια σε ολόκληρη τη χώρα , τα οποία πρέπει να πληρούν ορισμένα κριτήρια.

Επιπλέον, το Πρόγραμμα περιλαμβάνει τρεις (3) κατηγορίες κινήτρων (Α1,Α2 και Β), στις οποίες οι ωφελούμενοι πολίτες εντάσσονται ανάλογα με συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια.

Ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός των παρεμβάσεων που καλύπτει το Πρόγραμμα είναι 15.000€ , συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Για την υλοποίηση των παρεμβάσεων δεν απαιτείται αδειοδότηση , ούτε καν έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας , εκτός πολύ ειδικών περιπτώσεων.

2. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Το Πρόγραμμα επιδοτεί κατοικίες (μονοκατοικίες, διαμερίσματα, πολυκατοικίες), οι οποίες πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Α. Υφίστανται νόμιμα , είτε φέρουν οικοδομική άδεια είτε σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα.
Β. Βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης χαμηλότερη ή ίση των 2.100 €/τ.μ., όπως αυτή έχει διαμορφωθεί μέχρι την 30/12/2009.
Γ. Έχουν καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ.


Δ. Δεν έχουν κριθεί κατεδαφιστέες.
Ε. Χρησιμοποιούνται ως κύριες ή δευτερεύουσες κατοικίες για τα τελευταία τρία (3) χρόνια.

3. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ & ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

Το Πρόγραμμα απευθύνεται μόνο σε φυσικά πρόσωπα που έχουν δικαίωμα κυριότητας ή επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία και που πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια των παρακάτω κατηγοριών Α1, Α2 και Β βάσει του τελευταίου Εκκαθαριστικού τους Σημειώματος. Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό ιδιοκτησιών ανά πολίτη, ενώ στις πολυκατοικίες όσοι από τους ιδιοκτήτες δεν επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν με ίδια κεφάλαια. Επίσης, εντάσσονται κενά διαμερίσματα που κατοικούνταν εντός των τελευταίων τριών ετών.

Κατηγορία Α1
Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται ωφελούμενοι των οποίων το ατομικό ή το οικογενειακό εισόδημα τους δεν ξεπερνά τις 12.000 € ή τις 20.000 € αντίστοιχα. Τα κίνητρα περιλαμβάνουν επιχορήγηση ύψους 70% επί του τελικού προϋπολογισμού και άτοκη αποπληρωμή για το υπόλοιπο 30% ( έως τις 30/12/2015). 


Παράδειγμα: Ωφελούμενος πολίτης για προϋπολογισμό παρεμβάσεων (εργασίας & υλικών) 15.000 € θα λάβει άτοκο δάνειο 4.500 € και επιχορήγηση 11.500 €.

Κατηγορία Α2

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται ωφελούμενοι των οποίων το ατομικό ή το οικογενειακό εισόδημα τους βρίσκεται μεταξύ των 12.000€ και των 40.000€ ή 20.000€ και 60.000€ αντίστοιχα . Τα κίνητρα περιλαμβάνουν επιχορήγηση ύψους 35% επί του τελικού προϋπολογισμού και άτοκη αποπληρωμή για το υπόλοιπο 65% ( έως τις 30/12/2015).

Παράδειγμα: Ωφελούμενος πολίτης για προϋπολογισμό παρεμβάσεων (εργασίας & υλικών) 15.000€ θα λάβει άτοκο δάνειο 9.750€ και επιχορήγηση 5.250€.

Κατηγορία Β

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται ωφελούμενοι των οποίων το ατομικό ή το οικογενειακό εισόδημα τους βρίσκεται μεταξύ των 40.000€ και των 60.000€ ή 60.000€ και 80.000€ αντίστοιχα . Τα κίνητρα περιλαμβάνουν επιχορήγηση ύψους 15% επί του τελικού προϋπολογισμού και άτοκη αποπληρωμή για το υπόλοιπο 85% ( έως τις 30/12/2015).

Παράδειγμα: Ωφελούμενος πολίτης για προϋπολογισμό παρεμβάσεων (εργασίας & υλικών) 15.000€ θα λάβει άτοκο δάνειο 12.750€ και επιχορήγηση 2.250€.

Προβλέπεται δυνατότητα λήψης 4/5/6ετούς δανείου, με ή χωρίς εγγυητή, χωρίς προσημείωση ακινήτου, δυνατότητα άμεσης αποπληρωμής του δανείου χωρίς επιβαρύνσεις, καθώς και εξόφληση των προμηθευτών/ αναδόχων μέσω της τράπεζας χωρίς την εμπλοκή του πολίτη.

Με την υπαγωγή στο πρόγραμμα παρέχεται προκαταβολή 40% του προϋπολογισμού της αίτησης.

Για την ένταξη στο Πρόγραμμα απαιτείται η διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων (πριν και μετά τις παρεμβάσεις), το κόστος των οποίων καλύπτεται κατά 100% από το Πρόγραμμα, μετά την επιτυχή υλοποίηση του έργου.
Επιπλέον, καλύπτεται δαπάνη για αμοιβή συμβούλου έργου, έως 250€ χωρίς Φ.Π.Α.

4. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Οι παρεμβάσεις που προβλέπονται από το Πρόγραμμα, σύμφωνα πάντα και με τις συστάσεις και υποδείξεις του Ενεργειακού Επιθεωρητή κατά τη διαδικασία της ενεργειακής επιθεώρησης είναι οι εξής :

Α. Αντικατάσταση κουφωμάτων (πλαίσια/ υαλοπίνακες) και τοποθέτηση
συστημάτων σκίασης . Λόγω των ανωτέρω ενεργειακών απαιτήσεων η παρέμβαση αφορά κατά βάση, αλλά όχι αποκλειστικά, σε θερμομονωτικά / θερμοδιακοπτόμενα κουφώματα με διπλούς ενεργειακούς υαλοπίνακες . Επιλέξιμη είναι και η αλλαγή μόνο των υαλοπινάκων με την προϋπόθεση ότι επιτυγχάνεται ενεργειακή αναβάθμιση . Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται και η τοποθέτηση εξωτερικών σκιάστρων και παντζουριών-ρολλών, καθώς και αντικουνουπικών σιτών.

Ειδικότερα:

· Για συρόµενα ή επάλληλα µε υαλοπίνακα (χωρίς παντζούρια / ρολά): 250 €/m2
· Για ανοιγόµενα µε υαλοπίνακα (χωρίς παντζούρια / ρολά): 280 €/m2
· Μόνο υαλοπίνακες: 75 €/m2
· Εξωτερικά συστήµατα σκίασης και εξώφυλλα: Έως 2.500 € ανά ιδιοκτησία.

Β. Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κτιριακό κέλυφος συμπεριλαμβανομένων του δώματος ή της στέγης και της πυλωτής. Στην κατηγορία αυτή είναι επιλέξιμη και η τοποθέτηση εσωτερικής θερμομόμονωσης όταν η τοποθέτηση εξωτερικής είναι τεχνικά αδύνατη ή δεν επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

Γ. Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης και συστήματος παροχής ζεστού νερού χρήσης.

· Η εγκατάσταση νέου ή αντικατάσταση συστήματος λέβητα/καυστήρα πετρελαίου.
· Η εγκατάσταση συστήματος λέβητα/καυστήρα φυσικού αερίου (ατομικού ή κεντρικού).
· Η εγκατάσταση συστήματος αντλίας θερμότητας.
· Η τοποθέτηση ενεργειακού τζακιού.
· Η τοποθέτηση ηλιακού συστήματος για την παροχή ζεστού νερού χρήσης (συλλέκτης , δοχείο αποθήκευσης, βάση στήριξης, σωληνώσεις, κλπ).
· Η τοποθέτηση διατάξεων αυτόματου ελέγχου της λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης όπως χρονοδιακόπτες , αυτοματισμοί αντιστάθμισης, θερμοστάτες χώρων, θερμοστατικές κεφαλές , συστήματα θερμιδομέτρησης , κλπ.

5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Κάθε φυσικό πρόσωπο που επιθυμεί να συμμετάσχει στο Πρόγραμμα οφείλει να εξετάσει εάν τόσο ο ίδιος όσο και η ιδιοκτησία του πληρούν τα κριτήρια ένταξης στο Πρόγραμμα και παράλληλα να ελέγξει σε συνεργασία με συμβεβλημένο τραπεζικό ίδρυμα την πιστοληπτική του ικανότητα.

· Ο ενδιαφερόμενος καλεί Ενεργειακό Επιθεωρητή για διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης βάσει της οποίας θα καθορισθεί : α) η ενεργειακή κατηγορία της κατοικίας του και β) οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για την αναβάθμιση κατά μίας τουλάχιστον κατηγορίας ή εναλλακτικά για ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας μεγαλύτερης από το 30 % της κατανάλωσης.
· Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε συμβεβλημένη τράπεζα .
· Διενεργείται έλεγχος των δικαιολογητικών του φακέλου και επιλεξιμότητας της αίτησης , βάσει των κριτηρίων.
· Εκδίδεται η Απόφαση Υπαγωγής στο Πρόγραμμα.
· Υπογράφεται η σύμβαση και κατατίθεται προκαταβολή ύψους 40 % επί του προϋπολογισμού των εργασιών.
· Υλοποιούνται οι εργασίες.
· Διενεργείται δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση , εκδίδεται δεύτερο Π.Ε.Α. και ελέγχεται η ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας.
· Κατατίθεται το υπόλοιπο ποσό της δαπάνης του έργου με την απαραίτητη προσκόμιση : α) των παραστατικών των δαπανών του έργου και β) του δεύτερου Π.Ε.Α.

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν από κάθε φυσικό πρόσωπο, ώστε να συμμετάσχει στο Πρόγραμμα είναι:

· Απλό φωτοαντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας του ιδιοκτήτη.
· Απλό φωτοαντίγραφο τελευταίου Εκκαθαριστικού Σημειώματος Φορολογίας Εισοδήματος.
· Απλό φωτοαντίγραφο Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1).
· Απλό φωτοαντίγραφο Δήλωσης στοιχείων Ακινήτων (Ε9).
· Απλό φωτοαντίγραφο Αναλυτικής Κατάστασης για τα Μισθώματα Ακινήτων (Ε2) για κατοικία που ενοικιάζεται ή παραχωρείται δωρεάν και
· Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 ενοίκου:
 - ότι χρησιμοποιεί το ακίνητο ως κύρια /δευτερεύουσα κατοικία, εξοχική ή άλλη κατοικία,
 - o ότι συναινεί να γίνουν οι εργασίες όποτε αυτό ζητηθεί .

· Απλό φωτοαντίγραφο ΦΑΠ ή βεβαίωση ΔΟΥ για την τιμή ζώνης που ανήκει το ακίνητο.
· Απλό φωτοαντίγραφο Οικοδομικής Αδείας ή άλλου αντίστοιχου νομιμοποιητικού εγγράφου.
· Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986 συγκύριων ακινήτου.
· Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.).
· Έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων.
· Οικονομικές Προσφορές Αναδόχων.
· Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986 Αιτούντα μονοκατοικίας ή διαμερίσματος.
Template by Clairvo