Ανάλυση κύκλου ζωής κουφωμάτων (ΑΚΖ)

H μελέτη Ανάλυσης Κύκλου Ζωής είναι ένα σύνολο συστηματικών διεργασιών µε σκοπό την συλλογή και εξέταση των στοιχείων εισόδου και εξόδου των ενεργειακών ισοζυγίων και ισοζυγίων μάζας και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που συνδέονται µε αυτά και προσδιορίζονται απευθείας µέσω της λειτουργίας του προϊόντος κατά την διάρκεια του κύκλου ζωής.
Η δομή της ΑΚΖ περιγράφεται αναλυτικά στο πρότυπο ISO 14040.

Εάν θέλαμε να εμβαθύνουμε λίγο περισσότερο και να εξειδικεύσουμε την ΑΚΖ για ένα κούφωμα θα έπρεπε να βρούμε και να επεξεργαστούμε στοιχεία από την: 

• Παραγωγή (στοιχεία για την παραγωγή των πρώτων υλών (π.χ. προφίλ, εξαρτήματα κλπ))
• Κατασκευή (στοιχεία για την κατασκευή του κουφώματος, όπως π.χ. κατανάλωση ενέργειας) 
• Διανομή (βάρος, όγκος, απόσταση και καύσιμο) 
• Χρήση (εξοικονόμηση ενέργειας που παρέχουν και συντήρηση που απαιτείται) 
• Τέλος ζωής (επαναχρησιμοποίηση ή % ανακύκλωσης) 

Για την εξαγωγή των σχετικών συμπερασμάτων χρησιμοποιούνται εξειδικευμένα λογισμικά όπως: GaBi, openLCA, LCA Calculator, SimaPro κ.α. Τα προγράμματα αυτά έχουν βάσεις δεδομένων, ενώ και ο κάθε χρήστης μπορεί να προσθέσει τα δικά του και να δημιουργήσει νέες βάσεις δεδομένων.

Στη συνέχεια παρουσιάζονται ενδεικτικά κάποιοι από τους παράγοντες που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την ΑΚΖ ενός κουφώματος.

1. Βάρος υλικού για την κατασκευή ενός κουφώματος και χρησιμοποιούμενη ενέργεια κατά τη διαδικασία κατασκευής
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται στοιχεία για την κατασκευή ενός τυπικού παραθύρου διαστάσεων 1.23x1.48m.Όπως φαίνεται από τον ανωτέρω πίνακα το κούφωμα με προφίλ αλουμινίου είναι το πιο ελαφρύ, κάτι που ισοδυναμεί με λιγότερες καταναλώσεις καυσίμων και εκπομπές αερίων ρύπων κατά τη μεταφορά του προϊόντος.

Επιπροσθέτως το κούφωμα με προφίλ αλουμινίου ενσωματώνει και τη λιγότερη ενέργεια κατά τη διεργασία της κατασκευής του.

2. Χρόνος ζωής
Η διάρκεια ζωής του προϊόντος μπορεί να υπολογιστεί από 30 έως 40 έτη κατά μέσο όρο, λαμβάνοντας υπόψιν ότι οι μονωτικοί υαλοπίνακες έχουν μία διάρκεια ζωής περίπου 20 ετών και το πλαίσιο έχει διπλάσια διάρκεια ζωής.

Σύμφωνα με σχετική μελέτη του Πανεπιστημίου Napier (Εδιμβούργο, Ηνωμένο Βασίλειο) τα κουφώματα που είναι κατασκευασμένα από το ξύλο, ξύλο+αλουμίνιο και αλουμίνιο έχουν διάρκεια ζωής περισσότερα από 35 χρόνια (κατά μέσο όρο μεταξύ 40-50 ετών), ενώ τα κουφώματα από PVC φέρεται να έχουν διάρκεια ζωής 25-30 έτη (η κύρια αιτία της μειωμένης ζωής οφείλεται στη γήρανση λόγω της υπεριώδους ακτινοβολίας).

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι η σωστή εγκατάσταση και συντήρηση επιδρούν σημαντικά στη διάρκεια ζωής του κουφώματος, και είναι πιθανό να είναι μια πιο σημαντική παράμετρος για τη ζωή του προϊόντος ακόμη και από το είδος του υλικού του πλαισίου.

Επιβάλλεται να σημειωθεί ότι οι πραγματικές ιδιότητες του κουφώματος, τα χαρακτηριστικά της εγκατάστασης και η πραγματική θέση (νότιος, βόρειος, ανατολικός ή δυτικός προσανατολισμός, κεκλιμένο ή κατακόρυφο, κοντά στη θάλασσα ή όχι, κλπ), καθώς και η συντήρηση έχουν μια πολύ μεγάλη επίδραση στη διάρκεια ζωής του κουφώματος και των συστατικών του.

3. Τέλος ζωής
Τα απόβλητα στο τέλος ζωής των κουφωμάτων είναι γυαλί, ξύλο, πλαστικό (u-PVC), μέταλλο, ελαστικά και υλικά στεγανοποίησης. Ο διαχωρισμός των υλικών αυτών μπορεί να επιτευχθεί είτε στην πηγή (εταιρείες κατασκευής και τοποθέτησης κουφωμάτων) είτε σε εταιρείες διαχείρισης αποβλήτων.

3.1 Πλαστικό (u-PVC)
Το u-PVC από το οποίο κατασκευάζονται τα πλαστικά κουφώματα έχει θεωρηθεί ως ένα δύσκολο υλικό για ανακύκλωση. Σε ορισμένες χώρες (π.χ. Ολλανδία, Γαλλία, Μεγάλη Βρετανία και Γερμανία) υπάρχουν πλέον εταιρείες, οι οποίες ασχολούνται με την ανακύκλωσή του. Επιπροσθέτως το πλαστικό προφίλ είναι πιο νέο υλικό συγκριτικά με το ξύλο, το αλουμίνιο και το σίδηρο, οπότε οι ανάγκες ανακύκλωσης αυτού λόγω αντικατάστασης κουφωμάτων έχουν προκύψει σχετικά πρόσφατα.

Τα πλαστικά κουφώματα έχουν χερούλια, μεντεσέδες, κλειδαριές και άλλα εξαρτήματα. Επιπροσθέτως εσωτερικά του προφίλ u-PVC τοποθετείται κομμάτι χάλυβα για την ενίσχυση της αντοχής αυτού. Αυτό συνεπάγεται ότι τα κουφώματα θα πρέπει να καταστραφούν πλήρως για να γίνει ο διαχωρισμός και η ανακύκλωση των υλικών, κάτι που οδηγεί σε αυξημένες απαιτήσεις διαχείρισης συγκριτικά με τα άλλα υλικά.

Από διάφορες μελέτες προκύπτει ένα ποσοστό 10-13,7% ανακυκλωσιμότητας των πλαστικών κουφωμάτων.

3.2 Αλουμίνιο
Οι μελέτες έδειξαν ότι περισσότερο από το 96% του αλουμινίου συλλέγεται από τα σημεία αντικατάστασης κουφωμάτων ή άλλες θέσεις κατεδάφισης. Σε αυτό συμβάλει και η υψηλή τιμή αγοράς του scrap (περίπου 1€/kg) που επικρατεί στην αγορά.

Συνολικά μπορούμε να πούμε ότι το ποσοστό ανακύκλωσης των προφίλ αλουμινίου είναι περίπου 93% (λαμβάνοντας υπόψη τη συλλογή, την προετοιμασία του scrap και τις απώλειες κατά την τήξη).
3.3 Ξύλο
Τα πλαίσια από τα ξύλινα παράθυρα μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο για την ανάκτηση ενέργειας ή να πηγαίνουν σε χώρους υγειονομικής ταφής. Αυτό οφείλεται στη χρήση χρωμάτων και συντηρητικών ή / και την επιδείνωση της ποιότητας του ξύλου με την πάροδο του χρόνου.

Τα ξύλινα προφίλ κουφωμάτων δεν ανακυκλώνονται και το μεγαλύτερο μέρος του ξύλου ανακτάται (αποτέφρωση με ανάκτηση θερμότητας). Εάν υποθέσουμε ότι το ποσοστό ανάκτησης (θερμότητα) είναι 80%, ένα 10% οδηγείται σε αποτέφρωση χωρίς ανάκτηση ερμότητας και ένα ποσοστό 10% πηγαίνει στους χώρους υγειονομικής ταφής.Ενεργειακά σπάταλα τα περισσότερα σπίτια βάσει των ΠΕΑ

Ενεργειακά πιστοποιητικά που καθορίζουν την ενεργειακή κλάση των κτιρίων, διαθέτει το 25% του κτιριακού αποθέματος της χώρας, με το αντίστοιχο νούμερο να υπολογίζεται σήμερα ότι ξεπερνά το 1 εκατομμύριο. Εάν υπολογιστεί, η δεξαμενή κτιρίων στον οικιστικό τομέα που εκτιμάται με βάση τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ σε 4.122.088, η Ελλάδα βρίσκεται πάνω από το μέσο ευρωπαϊκό όρο, όπου τα αντίστοιχα ποσοστά κυμαίνονται από 15 έως 17%. Μάλιστα σε χώρες όπως η Ολλανδία, τα πιστοποιητικά, χορηγήθηκαν δωρεάν εν αντιθέσει με την χώρα μας που ξεκίνησαν με υψηλό κόστος και σήμερα έχουν υποχωρήσει κάτω από τα 100 ευρώ.

Στα νούμερα αυτά, όπως επισημαίνουν από το ΚΑΠΕ, δεν περιλαμβάνονται όσοι κατοικούν στα σπίτια καθώς πιστοποιητικά, υποχρεούνται να εκδίδουν μόνο όσοι πωλούν ή μισθώνουν ακίνητα.

Σύμφωνα με τον ενεργειακό κόμβο για την απόδοση των κτιρίων «EnergyHub for All» στις κατοικίες παρατηρείται ότι, ένα σημαντικό ποσοστό, της τάξης του 65% κατατάσσεται στη χαμηλότερη ενεργειακή κατηγορία Ε-Η. Το 32% κατατάσσεται στην Γ-Δ, ενώ μόλις το 3% στην Α-Β. Αντίστοιχα, από την κατανομή των πιστοποιητικών ανά ενεργειακή κατηγορία σε επίπεδο Περιφέρειας προκύπτει ότι, και στην περίπτωση αυτή, οι περισσότερες κατοικίες ανήκουν στη χαμηλότερη ενεργειακή κατηγορία Ε-.

Το διάστημα 2011 έως Μάιο του 2016 εκδόθηκαν συνολικά 641.662 ΠΕΑ σε κτίρια κατοικίας. Από αυτά, το 83% αφορούν σε κτίρια ή διαμερίσματα πολυκατοικιών (535.517 ΠΕΑ), ενώ το 17% σε μονοκατοικίες.

Από την κατανομή των εκδοθέντων ΠΕΑ για τις κατοικίες στις 13 Περιφέρειες της χώρας, φαίνεται ότι το 39.8% έχουν εκδοθεί στην Περιφέρεια Αττικής, ενώ ακολουθεί η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με ποσοστό 17.1%

Από τη συσχέτιση μεταξύ του κτιριακού οικιακού αποθέματος και των εκδοθέντων ΠΕΑ ανά Περιφέρεια, διαπιστώνεται ότι στην Περιφέρεια Ηπείρου έχουν εκδοθεί τα περισσότερα πιστοποιητικά με ποσοστό 35%, ενώ τα λιγότερα στην Περιφέρεια Κρήτης με ποσοστό 10%.
Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι τα περισσότερα  σπίτια  είναι  αρκετά ενεργοβόρα, καταναλώνουν δηλαδή περισσότερη ενέργεια για ψύξη και θέρμανση.

Επομένως απαραίτητη κρίνεται η θωράκιση των σπιτιών με:

·         Ενεργειακά κουφώματα  με ενεργειακές υαλώσεις
·         Θερμοπρόσοψη
·         Σκίαση
·         Μόνωση δώματος ή στέγης

ώστε να μην καταναλώνουν επιπλέον ενέργεια, η οποία αφενός επηρεάζει την τσέπη του ενοίκου και αφετέρου  από τη μια μειώνει σημαντικά τα αποθέματα ενέργειας του πλανήτη και αφετέρου του δημιουργεί πολλαπλά προβλήματα.


Η ΠΡΩΤΗ ΕΝΤΕΛΩΣ «ΗΛΙΑΚΗ» ΠΟΛΗ


Καλωσορίσατε στην Babcock Ranch, στη Φλόριντα, την πρώτη «πράσινη» πόλη των ΗΠΑ. Οι μπουλντόζες δουλεύουν ακόμη στην πόλη και πολλοί χώροι παραμένουν άδειοι σε αυτή την νεόκτιστη και πανέμορφη πόλη. Θα χωράει 50.000 κατοίκους και αναζητά αγοραστές.


Η διαφήμιση που έγινε για την Babcock Ranch ήταν τόσο μεγάλη που ήδη την έχουν επισκεφθεί 15.000 τουρίστες τον Μάρτιο, οι οποίοι έρχονται για να γνωρίσουν την πρώτη πόλη παγκοσμίως που είναι οικολογική.

Ο Syd Kitson, πρώην ποδοσφαιριστής και νυν πωλητής ακινήτων, φαντάστηκε αυτή την νέα πόλη, πριν από δέκα χρόνια. Πρώτος αγόρασε ένα οικόπεδο χιλιάδων στρεμμάτων. Πούλησε ένα μεγάλο κομμάτι στο κράτος, το οποίο το μεταμόρφωσε σε φυσικό πάρκο. Αλλά ο πωλητής ακινήτων κράτησε το μεγαλύτερο μέρος του οικοπέδου για τον εαυτό του, με στόχο να κατασκευάσει μια πόλη που θα σέβεται το περιβάλλον.
Η οικονομική κρίση που χτύπησε τις ΗΠΑ το 2008 σταμάτησε τα σχέδιά του. Ωστόσο, όσο η οικονομία στεκόταν ξανά στα πόδια της, οι κατασκευαστές ενδιαφέρθηκαν για το σχέδιο και αγόρασαν μετοχές.


Οι επισκέπτες σήμερα ανακαλύπτουν ότι η πόλη κινείται σχεδόν αποκλειστικά με ηλιακή ενέργεια. Το πρώτο σπίτι πουλήθηκε ήδη έναντι 460.000 δολαρίων (426.182 ευρώ), δηλαδή δύο φορές πάνω από ότι κοστίζει ένα σπίτι στην περιοχή. Το σπίτι έχει δύο υπνοδωμάτια και βρίσκεται στις όχθες της λίμνης και θα μετακομίσουν τον Μάιο.


Αλλοι αγοραστές πάγωσαν με τις τιμές. Ετσι, οι κατασκευαστές σχεδιάζουν να χτίσουν πιο φθηνά σπίτια, 180.000-220.000 δολάρια για να προσελκύσουν και την μεσαία πελατεία, όπως δήλωσε η Lisa Hall, εκπρόσωπος του Babcock Ranch.
Το ουσιώδες χαρακτηριστικό της πόλης είναι το τεράστιο, φωτοβολταϊκό συγκρότημα, εκατοντάδων στρεμμάτων. Αυτή η εγκατάσταση θα τροφοδοτήσει με ενέργεια 20.000 κατοικίες μέσω της Florida Power and Light, της ιδιωτικής εταιρείας ηλεκτρισμού που τροφοδοτεί με ενέργεια την πόλη. «Αυτό ακριβώς πρέπει να κάνουμε για το μέλλον μας», δηλώνουν οι τουρίστες που φεύγουν μαγεμένοι από την πόλη-πρότυπο.


Για να μετακινηθούν, οι κάτοικοι θα χρησιμοποιούν ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τα οποία θα βάζουν στην πρίζα όταν παρκάρουν. Για δημόσια συγκοινωνία χρησιμοποιούν ηλεκτρικά λεωφορεία, χωρίς οδηγό, τα EasyMile, τα οποία μπορούν να μεταφέρουν ως 12 άτομα τη φορά. «Ορισμένοι άνθρωποι φοβούνται, άλλοι δείχνουν ενθουσιασμένοι», δήλωσε ο Neal Hemenover, επικεφαλής επικοινωνίας των ηλεκτρικών λεωφορείων TransDev για όλη τη βόρεια Αμερική. Το εν λόγω λεωφορείο πάει με 16 χιλιόμετρα την ώρα και σταματάει όταν κάποιος πεζός περνάει μπροστά.


Στην Αμερική όπου το αυτοκίνητο είναι βασιλιάς, η πόλη Babcock Ranch προτείνει 80 χιλιόμετρα πεζόδρομους. Το μαγικό στην πόλη είναι τα κανάλια νερού και οι λίμνες που βρίσκονται ολόγυρα, ενώ το νερό θα είναι πλήρως ανακυκλωμένο για να χρησιμοποιείται στα κτήματα και στις καλλιέργειες. Επίσης, αν οι κάτοικοι της πόλης ζητήσουν να γίνει γκολφ (έμβλημα της Φλόριντα), αυτό θα χτιστεί με τις πιο σύγχρονες οικολογικές προδιαγραφές.Οι αιτήσεις για αγορές αυξάνονται καθημερινά και το δημόσιο σχολείο της πόλης είναι ήδη γεμάτο με εγγραφές, παρότι δεν θα ανοίξει πριν τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.

Αφυγραντήρας : Λύση ή μύθος;

Πολλά νοικοκυριά αδυνατούν να καλύψουν τις ανάγκες θέρμανσης λόγω της οικονομικής κρίσης. Φέτος, που ο χειμώνας είναι ιδιαίτερα ψυχρός, τα πράγματα έχουν γίνει ακόμα πιο δύσκολα. Προφανώς, η πιο ενδεδειγμένη λύση για να κρατήσουμε ζεστά τα σπίτια μας είναι η εφαρμογή κατάλληλης μόνωσης. Όμως λόγω κόστους και παγώματος του προγράμματος «Εξοικονομώ κατ' οίκον» αυτή η λύση φαντάζει δύσκολη για τα περισσότερα νοικοκυριά.


Είναι ο αφυγραντήρας μια ικανοποιητική λύση στο πρόβλημα;


Ας ξεκινήσουμε εντοπίζοντας το πρόβλημα. Το αίσθημα ζεστασιάς, όπως το αντιλαμβάνεται ο ένοικος ενός σπιτιού, εξαρτάται από ένα πλήθος παραγόντων, τόσο εξωτερικών (θερμοκρασία αέρα, σχετική υγρασία και ταχύτητα αέρα χώρου) όσο και ατομικών (επίπεδα δραστηριότητας και ένδυση).

Παρά την διαδεδομένη αντίληψη, τα επιστημονικά ευρήματα δείχνουν πως η μεταβολή της υγρασίας ενός χώρου έχει μικρή επίδραση στη μέση θερμοκρασία του δέρματος.


Βέβαια, οι ακραίες τιμές υγρασίας μέσα στο σπίτι έχουν άλλες παράπλευρες επιπτώσεις. Οι υψηλές τιμές σχετίζονται με την ανάπτυξη μούχλας και βακτηριδίων, ενώ οι πολύ χαμηλές τιμές συμβάλουν στον ερεθισμό των ματιών, ξηροδερμία, πρόκληση αλλεργιών κλπ.


Σε γενικές γραμμές τα συνιστώμενα ποσοστά σχετικής υγρασίας κυμαίνονται από 30-70%.Η Αμερικανική Κοινότητα Μηχανικών Θέρμανσης, Ψύξης και Κλιματισμού (ASHRAE) προτείνει η θερμοκρασία μέσα στις κατοικίες να κυμαίνεται από 19,5 έως 27,7ο C και το ποσοστό υγρασίας να μην ξεπερνά το 65% ώστε να περιοριστεί η ανάπτυξη μικροβίων και η Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος των ΗΠΑ προτείνει ως ιδανικό εύρος σχετικής υγρασίας μέσα στα σπίτια το 30-50%.

Τι καταφέρνει ένας αφυγραντήρας;

Επιστρέφοντας στο αρχικό ερώτημα, ένας αφυγραντήρας πράγματι μειώνει την υγρασία του χώρου μας, αλλά είναι αμφίβολο εάν επιτυγχάνει στις υπόλοιπες ‘αποστολές’ που του αναθέτουμε.

Ο αφυγραντήρας από μόνος του δεν «καθαρίζει τον αέρα»- αυτό επιτυγχάνεται με τον κατάλληλο αερισμό του σπιτιού. Είναι αμφίβολο, επιπλέον, εάν μειώνει τα έξοδα θέρμανσης. Χαμηλώνοντας τον θερμοστάτη, μειώνουμε τη δυνατότητα του αέρα να κατακρατεί υγρασία, και αυξάνουμε το ποσοστό σχετικής υγρασίας του χώρου μας. Συνεπώς πρέπει να λειτουργήσουμε τον αφυγραντήρα ακόμα περισσότερη ώρα, καταναλώνοντας ακόμα περισσότερη ενέργεια. Είναι παράδοξο, τέλος, να στηριζόμαστε στον αφυγραντήρα για τον στέγνωμα των ρούχων καθώς το κλίμα στη χώρα μας είναι τέτοιο που τις περισσότερες ημέρες του χρόνου μπορούμε να αρκεστούμε στο άπλωμα των ρούχων στον ήλιο.

Υπάρχουν προφανώς τοπικές ιδιαιτερότητες, όπως για παράδειγμα η εμφάνιση αιθαλομίχλης που καθιστά δυσχερές το εξωτερικό άπλωμα ρούχων, όμως πόσες μέρες το χρόνο συμβαίνει κάτι τέτοιο; Άσε που επιλέγοντας να στεγνώσουμε τα ρούχα μέσα στο σπίτι, αυξάνουμε τη σχετική υγρασία, αναγκάζοντας τον αφυγραντήρα να υπερλειτουργεί.

Όπως και να έχει, η ενδεδειγμένη λύση για να απαλλαγεί ένας χώρος από τα προβλήματα υγρασίας είναι η σωστή στεγάνωση και θερμομόνωση. Ένα μέτρο μηδενικού κόστους, και απλό στην εφαρμογή, είναι ο κατάλληλος αερισμός των χώρων που πάσχουν από συγκέντρωση υγρασίας.

Ποιο το κόστος του αφυγραντήρα;

Πόσο κοστίζει τελικά η λειτουργία μιας τέτοιας συσκευής; Εάν υποθέσουμε ένα μέσο μοντέλο ισχύος 250W που θα λειτουργεί 10 ώρες την ημέρα, από τον Οκτώβριο έως τον Μάρτιο, η επιπλέον επιβάρυνση στον λογαριασμό μας θα είναι της τάξης των 70-90 ευρώ . Σε αυτό το κόστος δεν συμπεριλαμβάνεται η αγορά της συσκευής, για την οποία θα πρέπει να δαπανήστε από 100 έως 300 ευρώ.

Άρα αν σκοπεύετε να αγοράσετε αφυγραντήρα με σκοπό να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης, απλά μην το κάνετε. Σκεφτείτε μόνο ότι το μέσο κόστος ικανοποιητικής θέρμανσης ενός νοικοκυριού με τη χρήση κλιματιστικού είναι περίπου 450-650 ευρώ για όλη τη σεζόν.

Η ακριβή λειτουργία των αφυγραντήρων, πάντως, δεν είναι ελληνική ιδιαιτερότητα. Μελέτη που διερεύνησε τις σχετικές δαπάνες αφυγραντήρων υψηλής αποδοτικότητας στις ΗΠΑ κατέληξε σε αντίστοιχα συμπεράσματα .

Μήπως τελικά η αύξηση της θερμοκρασίας του θερμοστάτη κατά λίγους βαθμούς είναι πιο αποτελεσματική και ταυτόχρονα πιο οικονομική λύση για να κρατήσεις ζεστό το σπίτι;

Τι να προσέξετε αν έχετε πραγματική ανάγκη για αφυγραντήρα

Εάν πάντως υπάρχει πραγματική ανάγκη για την αγορά ενός αφυγραντήρα, μπορείτε να ακολουθήσετε τις οδηγίες που δίνει η Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος των ΗΠΑ για την επιλογή του κατάλληλου μοντέλου, βάσει του ακόλουθου πίνακα. Οι τιμές αναφέρονται στην ικανότητα συλλογής νερού σε λίτρα ανά 24 ώρες.
Για την επιλογή του κατάλληλου μοντέλου, θυμηθείτε πως η ικανότητα αφύγρανσης μειώνεται όσο χαμηλότερη είναι η θερμοκρασία του χώρου, συνεπώς καλό είναι να ρωτάτε τους πωλητές σε ποιες θερμοκρασίες αναφέρεται η ικανότητα της συσκευής. Ειδικά σε περιπτώσεις που η θερμοκρασία του χώρου πέφτει συχνά κάτω από τους 18,5°C επιλέξτε μοντέλο κατάλληλο για χαμηλές θερμοκρασίες.

Κατά τη λειτουργία του αφυγραντήρα σας, τέλος, προσέξτε να μην είναι τοποθετημένος κοντά σε τοίχους και έπιπλα που δυσκολεύουν την κίνηση του αέρα γύρω από τη συσκευή, και διατηρήστε κλειστές τις πόρτες και τα παράθυρα του χώρου – ειδάλλως, επιχειρείτε να μαζέψετε την υγρασία όλης της γειτονιάς σας!

Τι άλλο μπορείτε να κάνετε.

Δεν θα σταματήσουμε να επαναλαμβάνουμε πως καλύτερη ενέργεια είναι αυτή που δεν καταναλώνεται. Με άλλα λόγια, η εξοικονόμηση ενέργειας είναι άμεση προτεραιότητας προκειμένου να κρατήσουμε χαμηλά τα έξοδα και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Κι αν δεν μπορούμε να μονώσουμε το σπίτι, υπάρχουν ένα σωρό άλλες παρεμβάσεις μηδενικού ή χαμηλού κόστους, που μπορείτε να εφαρμόσετε άμεσα.


Δείτε στον οδηγό εξοικονόμησης ενέργειας του WWF Ελλάς, τέτοιες απλές συμβουλές.

Αρχιτεκτονικά θαύματα που έχουν ως στόχο να εντυπωσιάσουν με την μοναδική τους αρχιτεκτονική

Αρχιτεκτονικά θαύματα που έχουν ως στόχο να εντυπωσιάσουν με την μοναδική τους αρχιτεκτονική μετά από χρόνια ερευνών και μελέτης ήρθε η στιγμή για την υλοποίησή τους.


1. Κέντρο Λάχτα, Αγία Πετρούπολη:

Αυτός ο ουρανοξύστης 87 ορόφων αναμένεται να γίνει το ψηλότερο κτίριο της Ευρώπης. Βρίσκεται στον κόλπο της Φινλανδίας και θα στεγάσει τα γραφεία γνωστής εταιρίας. Η συνολική έκταση των εγκαταστάσεων θα αγγίζει τα 400 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα. Το σχέδιό του παραπέμπει σε βλήμα έχοντας την αίσθηση πως σχίζει τον ουρανό.
Το ψηλότερο κτίριο της Ευρώπης πρόκειται να είναι έτοιμο τον επόμενο χρόνο.


2. Πύργοι του Ντουμπάι:

Οι μοναδικοί αυτοί πύργοι αναμένεται να είναι έτοιμοι τον επόμενο χρόνο. Η ομάδα αρχιτεκτόνων και συγκεκριμένα οι Thompson, Ventulett, Stainback & Συνεργάτες, ολοκλήρωσαν τον σχεδιασμό των Lagoons, στο Ντουμπάι. Το εντυπωσιακό συγκρότημα θα κτιστεί σε αμμώδη έκταση 5 στρεμμάτων συνδυάζοντας θαλάσσια σπορ, λιμάνια και επιβλητικούς ουρανοξύστες. Το κυματιστό σχέδιό τους παραπέμπει σε αναρριχητικά φυτά.Θαλάσσια σπορ και τεράστιες πισίνες θα μετατρέψουν τους κυματιστούς ουρανοξύστες στον απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό.

3. Ο πύργος Σκάλι, στην Κίνα:
 

Μοναδικής αρχιτεκτονικής και άκρως εντυπωσιακός ο πύργος που πρόκειται να δημιουργηθεί στη συμβολή δύο ποταμών, στην Ζουχάι της Κίνας. Ο πύργος θα έχει ύψος 100 μέτρων, ελαφρώς σπειροειδή μορφή και το εξωτερικό του θα μοιάζει με ψάρι. Ακόμα πιο εντυπωσιακή θα είναι η εξωτερική όψη του Πύργου καθώς θα είναι καλυμμένη με λέπια από αλουμίνιο.
Τα λέπια αλουμινίου τον καθιστούν μοναδικό και του δίνουν όψη ψαριού.

4. Οι «Dancing Dragons» (οι δράκοι που χορεύουν), στη Σεούλ:

Το όνομά τους δεν δόθηκε τυχαία καθώς το εξωτερικό των πύργων παραπέμπει σε δέρμα φιδιού του οποίου κάθε «λέπι» αποτελεί και ένα παράθυρο των Πύργων. Αξίζει να πούμε πως μετά από 15 αρχιτεκτονικά πρότζεκτ οι πύργοι της εικόνας είναι το τελευταίο από τα έργα που πρόκειται να υλοποιηθούν στη Σεούλ ενώ θα αποτελούνται από 88 και 77 ορόφους αντίστοιχα.Το εξωτερικό του από δέρμα φιδιού αλλά και η συνολική αρχιτεκτονική κερδίζουν το ενδιαφέρον.


5. Η «ατέλειωτη πόλη», στο Λονδίνο:


Ομολογουμένως από τα πιο παράξενα αρχιτεκτονικά πρότζεκτ που σκοπεύουν να γίνουν στη βρετανική πρωτεύουσα. Η ιδέα του πρότζεκτ βασίζεται στους κρεμαστούς κήπους της Βαβυλώνας. Το συγκρότημα κατοικιών με την αλλόκοτη εξωτερική όψη θα είναι κοντά στη φύση και κατασκευάζεται με οικολογική συνείδηση.

Οι σύγχρονοι κρεμαστοί κήποι του … Λονδίνου, ένα έργο που σύντομα θα υλοποιηθεί.


6. Το «ατέλειωτο σπίτι», στο Σίδνευ:
 

Ίσως να αποτελεί και έναν πρόδρομο των σπιτιών του μέλλοντος. Το συγκρότημα κατοικιών θα παρέχει τα πάντα, από σπίτια έως ξενοδοχεία, εστιατόρια και μαγαζιά ενώ οι ένοικοι δε θα χρειάζεται καν να βγαίνουν από το «ατέλειωτο» αυτό σπίτι.
Ένα «αυτάρκες» σπίτι του μέλλοντος πρόκειται να πάρει σάρκα και οστά στην Αυστραλία.


7. Η «σπείρα της Ευρώπης», στις Βρυξέλλες:

Οι ειδικοί της ιταλικής εταιρίας Made Office σχεδίασαν αυτό το κτίριο για να κοσμεί το κέντρο της πόλης των Βρυξελλών. Το όνομα και ο τόπος είναι συμβολικά, αφού εκεί κοντά βρίσκονται και τα κεντρικά κτίρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πρότζεκτ θέλει να αναδείξει τη σχέση και την σύνδεση των ποικίλων πολιτισμικών αξιών κάθε μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ομολογουμένως εντυπωσιακή αρχιτεκτονική για τη «σπείρα» της Ευρώπης.

8. Η «πόλη των ονείρων», στην Κίνα:

Από την εμφάνιση αρκεί για να καταλάβει κανείς τη μοναδικότητα της αρχιτεκτονικής του συγκεκριμένου κτιρίου. Πρόκειται για ένα νέο 5άστερο ξενοδοχείο 40 ορόφων στην κινεζική πόλη Μακάου που έχει σχεδιαστεί από την κορυφαία Ζάχα Χαντίντ.

Δικαίως χαρακτηρίζεται ως κτίριο του μέλλοντος από την εξωτερική του εμφάνιση και μόνο.

9. Το βιονικό κτίριο «λάβα», στο Άμπου Ντάμπι:

Κτίριο κυριολεκτικά του μέλλοντος που αναμένεται να προκαλέσει αίσθηση με την ανέγερσή του. Αξίζει να πούμε πως για το σχεδιασμό του κτιρίου χρειάστηκαν όχι μόνο αρχιτέκτονες αλλά και βιολόγοι.
Το αεροδυναμικό σχήμα του αναμένεται να προκαλέσει κύματα ενθουσιασμού.


10. Η βιονική πόλη, στην Σαγκάη:

Ένα μεγαλεπήβολο σχέδιο που αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 15 χρόνια. Η πόλη που θα στεγάσει 100 χιλιάδες ανθρώπους έχει μοναδική κατασκευή ενώ ο σχεδιασμός της είναι σύμφωνα με τους κανόνες της βιονικής αρχιτεκτονικής. Αποτέλεσμα αυτού να μπορεί να αντιστέκεται στη φωτιά, τις πλημμύρες, τους σεισμούς ακόμα και τους τυφώνες. Άνετα θα την χαρακτηρίζαμε ως μια σύγχρονη κιβωτό του Νώε.


Tα 22 πιο εντυπωσιακά κτίρια στον πλανήτη

Το World Architecture Festival για όγδοη συνεχή χρονιά είναι η μεγαλύτερη ετήσια γιορτή του κόσμου της αρχιτεκτονικής καινοτομίας. Φέτος, εντυπωσιακά κτίρια σε 15 ξεχωριστές κατηγορίες, αναγνωρίστηκαν για τον άψογο σχεδιασμό τους και την τολμηρή πρωτοτυπία τους. Επίσης, η επιτροπή του Φεστιβάλ διάλεξε τις νικητήριες, προγραμματισμένες κατασκευές, οι οποίες ξεχώρισαν ως τα καλύτερα κτίρια του μέλλοντος. Από εμπορικά κέντρα και συγκροτήματα κατοικιών έως ξενοδοχεία και νοσοκομεία, αυτά είναι τα 22 πιο cool νέα κτίρια στον κόσμο, τόσο για τώρα όσο και για το μέλλον.1. BEST IN CIVIC AND COMMUNITY: Cam Thanh Community House in Vietnam by 1 + 1 > 2 International Architecture


2. BEST DISPLAY: Brazilian Pavilion, Expo Milano 2015 in Italy by Studio Arthur Casas + Atelier Marko Brajovic


3. BEST IN HEALTH: Walumba Elders Centre in Australia by Iredale Pedersen Hook Architects4. BEST IN HIGHER EDUCATION AND RESEARCH: Toho Gakuen School of Music in Japan by Nikken Sekkei5. BEST HOTEL & LEISURE: Lanserhof Lake Tegern in Germany by Ingenhoven Architects6. BEST HOUSE: Saigon House in Vietnam by a21 Studio7. BEST HOUSING: The Interlace in Singapore by OMA:Buro Ole Scheeren8. BEST MIXED USE: Casba in Australia by Billard Leece:SJB Architects9. BEST NEW & OLD: Courtyard House Plugin in China by People's Architecture Office10. BEST OFFICE: HIGO in Japan by Nakayama Architects


11. BEST IN RELIGION: Qatar Faculty of Islamic Studies in Qatar by Mangera Yvars Architects12. BEST SCHOOL: Ballet School in Russia by Studio 44 Architects


13. BEST SHOPPING: Sino-Ocean Taikoo Li Chengdu in China by The Oval Partnership


14. BEST IN SPORT: San Mamés Stadium in Spain by ACXT-IDOM Architects


15. BEST IN TRANSPORT: Fulton Center in New York City by Grimshaw Architects


16. BEST COMMERCIAL MIXED USE (FUTURE PROJECT): Gardens by the Waterway Neighbourhood Centre and Polyclinic at Punggol in Singapore by Multiply Architects

17. BEST INFRASTRUCTURE (FUTURE PROJECT): Cukurova Regional Airport Complex in Turkey by EAA Emre Arolat Architects


18. BEST LEISURE-LED DEVELOPMENT (FUTURE PROJECT): London Olympic Stadium Transformation in the UK by Populous Architects


19. BEST OFFICE (FUTURE PROJECT): Reservoir in India by Sanjay Puri Architects

20. BEST MASTERPLANNING (FUTURE PROJECT): Development Concept for the Historic Centre of Kaliningrad in Russia by Studio 44 Architects

21. BEST IN EDUCATION: Wellington College - Performing Arts Centre in the UK by Studio Seilern Architec 
22. BEST EXPERIMENTAL (FUTURE PROJECT): Home Farm in Singapore by Spark Architects


Πηγή: newmoney.gr
Template by Clairvo